جایی برای دنبال کردن جدیدترین اخبار و لینک های هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

اخبار و لینک های هوش مصنوعی را دنبال کنید

هوش مصنوعی

سایت هوش مصنوعی برنامه ریزی gitmind

gitmind یک سایت هوش مصنوعی است که به شما کمک می کنه به راحتی چارت تعریف کنید در مورد هر موضوعی که مد نظرتان است. با استفاده از این سایت، می توانید برای هر قسمت از چارت خود یادآور بگذارید. سه روز اکانت رایگان در این سایت وجود دارد که می توانید آن را برای تست کردن استفاده کنید.

بعد از معرفی gitmind به شما یک سایت هوش مصنوعی که میتونه براتون جالب باشه و به شما کمک می کنه معرفی میکنیم.

معرفی سایت هوش مصنوعی : این هوش مصنوعی به شما اجازه می دهد تا هر عکسی را به آن بدهید و هزاران وکتور مشابه به شما ارائه دهد. همچنین، شما می توانید با استفاده از این هوش مصنوعی، یک لوگو با حرف مورد نظر خود بسازید: vectorstock

لینک مستقیم ورود به سایت : vectorstock 

هوش مصنوعی

این ابزار ها در هنگام بارگذاری بدون تحریم و ف،ی،لتر بوده اند هم اکنون چک کنید.

برای ادامه صفحه را ببندین

برای ادامه
صفحه را ببندین